Algemene Voorwaarden Te huur een fotostudio

ARTIKEL 1: HUURPERIODE – RESERVERING – CONTACTGEGEVENS

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde tijd voor de fotostudio. De huurperiode geldt voor één dagdeel, dat zijn vier uren, bijvoorbeeld 9.00-13.00 uur of 13.00 – 17.oo uur. Deze periode is inclusief uitleg en het opstellen en opruimen van de apparatuur en de producten. Een reserveringsaanvraag geschiedt telefonisch of per mail. Bij het reserveren is men verplicht zijn contactgegevens in te vullen en zich akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden van Fotostudio VK.

ARTIKEL 2: HUUROVEREENKOMST – BETALING

2.1 De reservering is pas van kracht nadat de huurder een akkoord heeft gehad voor de reservering van www.fotostudiovk.nl, de huurder de betaling volledig heeft voldaan en nadat de huurder akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. Indien er een optie is genomen op een bepaalde tijd, vervalt deze automatisch wanneer er een definitieve boeking plaatsvindt voor dezelfde huurperiode. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn reservering in de fotostudio aanwezig zijn of aanwezig waren. Inbegrepen in het huurbedrag is de huur van de fotostudio inclusief de visagiehoek, de lounchehoek en de keuken. Apparatuur, visagist, fotograaf en assistent zijn apart bij te boeken per reservering.

2.2 De actuele tarieven voor het huren van de fotostudio staan vermeld op de website (http://fotostudiovk.nl/) Voor een redactionele of commerciele productie geldt een verschillend tarief. Voor een specificatie van alle tarieven wordt verwezen naar de tarievenpagina. Berekening van het huurtarief geschiedt per dagdeel. Indien de huurperiode binnen het dagdeel wordt afgebroken geldt nog steeds het tarief voor het betreffende dagdeel. Bij reservering is betaling tot drie uur vooraf verplicht, contant of per bank. Fotostudio VK is onderdeel van Vincent Kos Photography. Betaling dient dan ook voldaan te worden op rekening van Vincent Kos Photography. Indien de betaling nog niet is voldaan op de dag van de huur, dat betekent nog niet zichtbaar op de bankrekening, dient de betaling alsnog contant te worden voldaan voor aanvang van de huur. Er is een mogelijkheid tot pinnen op de dag zelf. Voor alle pinbetalingen wordt een toeslag berekend van 2,75% van het totale pinbedrag. Dit vanwege het feit dat wij weinig pintransacties doen, omdat de bedragen voornamelijk vooraf gefactureerd worden.

2.3 Indien men de fotostudio langer nodig heeft dan vooraf besproken en de fotostudio is niet gereserveerd in de periode volgend op de huurperiode, dient het volgende dagdeel ter plekke bijbetaald te worden naar het op dat moment geldende tarief. Op dat moment is contante betaling gepast mogelijk, evenals pinbetaling waarbij een 2,75% toeslag geldt.

2.4 Bij annulering van 4 werkdagen tot 2 werkdagen vooraf aan de huurperiode is de huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd. Bij afmelding vanaf 1 werkdag voorafgaand aan de huurperiode is men het volledige huurbedrag verschuldigd. Wanneer de huurperiode in het weekend valt dient een afmelding uiterlijk vrijdagochtend 8.00 uur telefonisch te zijn doorgegeven. In het geval van een dubbele boekingsaanvraag kan er niet meer geannuleerd worden. Dit bespreek ik wel eerst vooraf.

2.5 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het algemeen is de betalingsconditie netto contant. Fotostudio VK is gerechtigd voorschotbedragen in rekening te brengen en nadere (aanvullende) zekerheid te verlangen.
2.6 Bij overschrijding van een of meerdere van deze termijnen is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de huurder de wettelijke rente, vermeerderd met 1% verschuldigd over het verschuldigde bedrag voor iedere maand, een gedeelte van de maand voor een hele genomen, gedurende welke de betalingstermijn is overschreven en/of de huurder met de voldoening van de verschuldigde geldsom in verzuim is geweest. Eveneens is alsdan het verschuldigde zonder enige korting onmiddelijk opeisbaar. De termijnen gelden als fatale termijnen.

2.7 Bij een enkele overschrijding van de betalingstermijnen komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in alle gevallen tenminste 10% van de uitstaande vordering, met een minimum bedrag van €275,00 en zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling verschuldigd door de opdrachtgever, wanneer de vordering ter incasso aan derden moet worden overgedragen. De hoogte ervan is in principe gebaseerd op het incassotarief conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien sprake is van hogere kosten zal Fotostudio VK deze schriftelijk specificeren.

ARTIKEL 3: TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR – CATERING  – VOORWERPEN – FACILITEITEN

3.1 De beschikbare apparatuur is vermeld op de website onder ‘Apparatuur’ (apparatuurpagina). Indien de apparatuur niet vooraf gereserveerd is kan er geen gebruik gemaakt worden van de apparatuur. Op de dag van reservering is er alsnog een mogelijkheid apparatuur bij te boeken, indien nog niet verhuurd. Dit dient dan ter plekke contant of per pin afgerekend te worden.

3.2 Catering kan worden verzorgd indien gewenst en vooraf doorgegeven bij reservering. Bekijk voor meer informatie de cateringpagina op de website.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID – ONDERHOUD

De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart hij daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde vermissingen & beschadigingen doorberekend aan de huurder. Vloeren dienen na gebruik van de ruimte schoongemaakt te worden door de huurder. Indien de vloer bevuild wordt achtergelaten of bekrast is, wordt aan de huurder €40,- tot €500,- in rekening gebracht. Zonder schriftelijke toestemming van http://fotostudiovk.nl/ mag niets uit de fotostudio geleend of meegenomen worden door de huurder. Tevens dient men te allen tijden de voordeur van het gebouw achter zich te sluiten om eventuele insluipers te voorkomen.

ARTIKEL 5: VERZEKERING – BESCHADIGING – DIEFSTAL

De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, dat hij in het bezit is van een deugdelijke WA verzekering. Tevens dienen beschadigingen en vermissingen direct door de huurder gemeld te worden aan de verhuurder (http://fotostudiovk.nl/). De huurder dient beschadigingen en vermissingen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

ARTIKEL 6: PARKEREN EN BEREIKBAARHEID

Voor de deur is ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig. Parkeren is max. 1 uur mogelijk met blauwe kaart van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur. Fotostudio VK is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van de parkeervoorwaarden en eventuele boetes die hieruit voortvloeien. Het kan zijn dat deze gegevens niet actueel genoeg zijn wanneer er net een wijziging heeft plaatsgevonden. Bekijk daarom altijd goed de borden met betrekking tot het parkeren en/of bekijk deze website (parkeerinformatie) voor meer informatie.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 Fotostudio VK zal in het algemeen de overeenkomst met de huurder en al hetgeen waarvan zij in verband met de uitvoering daarvan kennis draagt respectievelijk verkrijgt en waarbij zij weet heeft van het vertrouwelijke karakter daarvan, c.q. dit redelijkerwijze kan vermoeden, nimmer bekend maken. Dit is slechts anders wanneer sprake is van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen die noodzaken tot openbaarmaking of bekendmaking voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Deze verplichting zal Fotostudio VK ook aan haar medewerkers opleggen.

ARTIKEL 8: ALGEMEEN

8.1 Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden en het daarop betrekking hebbende schriftelijk overeengekomen tussen de huurder en Fotostudio VK, zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

8.2 De huurder is niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan een of meer derden over te dragen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fotostudio VK. Zonder voorafgegane wederzijdse schriftelijke toestemming zijn partijen niet gerechtigd één of meer verplichtingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden slechts in Nederland en hebben slechts betrekking op in Nederland geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichte c.q. te verrichten diensten.

ARTIKEL 9: GESCHILLEN

9.1 Het Nederlands recht is van toepassing ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de huurder heeft en ongeacht de plaats van aflevering, terbeschikkingstelling, verhuur van de zaken en/of waar de diensten werden verricht.

9.2 Ten aanzien van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten door Fotostudio VK aangegaan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, is uitsluitend de door de Nederlandse wetgever aangegeven rechter in Amsterdam bevoegd, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

ARTIKEL 10: ANDERE BEPALINGEN

Indien geen schriftelijk bezwaar is ingediend kan de bedrijfsnaam van de huurder worden opgenomen in de referentielijst van http://fotostudiovk.nl/.